ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง มีความจำเป็นสำหรับงานก่อสร้างทุกขนาดและทุกประเภท เนื่องจากงานก่อสร้างมีองค์ประกอบของงานต่างๆ สำคัญที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ การสรรหาผู้ออกแบบที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการออกแบบ การประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อการจัดเตรียมงบประมาณ การคัดเลือกและสรรหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ การควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพงานก่อสร้าง
ตรงตามแบบและรายการประกอบแบบ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่กำหนด และมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างในทุกประเภทของงานก่อสร้าง จึงมีความพร้อมในการบริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการสำเร็จ มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของ โครงการ

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

Part 1. การให้การบริการช่วงก่อนการก่อสร้าง

1.1. การกำหนดเป้าหมาย และนโยบายของโครงการ
1.2. การให้ความเห็นในช่วงการออกแบบร่วมกับผู้ออกแบบ
1.3. จัดทำงบประมาณของโครงการ ตามแบบที่เตรียมการก่อสร้าง
1.4. การตรวจสอบแบบก่อสร้าง เพื่อลดข้อขัดแย้งในแบบ
1.5. การจัดประกวดราคา เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

  ›› จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง
›› ร่วมเสนอรายชื่อผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ
›› ประสานงานผู้ออกแบบเพื่อชี้แจงและตอบคำถามข้อสงสัยในแบบ
›› วิเคราะห์ราคางานก่อสร้างของผู้เสนอราคา
›› วิเคราะห์การเสนอด้านเทคนิค
›› สรุปการเสนอราคาของผู้เสนอราคา พร้อมราคากลาง
›› จัดให้มีการต่อรองราคางานก่อสร้าง และเงื่อนไขสำหรับงานก่อสร้าง
›› เตรียมรายการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่โครงการจัดซื้อ
›› จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
›› ให้คำปรึกษา การประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk)

Part 2. การให้บริการ ระหว่างการก่อสร้าง

2.1. การกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง

  ›› ประสานงานการส่งมอบพื้นที่
›› กำหนดขอบเขตหน้าที่ของทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน
›› ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
›› รายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
›› เสนอแนะ ปรับปรุง วิธีการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สูงสุด
›› ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไขงาน
›› ประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง
›› ประสานงานในส่วนวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ
›› ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานราชการ
›› ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดค่างานก่อสร้าง
›› กำหนดขั้นตอนในการส่งมอบงานก่อสร้าง
›› จัดให้มีการทดสอบอุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ
›› จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
›› ตรวจสอบAs-Built Drawing งานที่ก่อสร้างทั้งหมด
›› จัดทำแผนการส่งมอบงานให้ทางโครงการ

2.2 การควบคุมคุณภาพ

  ›› ตรวจสอบMaterial, Shop Drawing และ Method Statement
›› กำกับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ
›› สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือการก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย และข้อกำหนดของราชการ
›› ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
›› ตรวจสอบและReject งานหรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญา
›› สั่งแก้ไข หรือซ่อมแซม งานที่ไม่ได้คุณภาพ
›› การตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ รายการประกอบ

2.3 การควบคุมเวลา

  ›› ตรวจสอบแผนงานหลัก จุดตรวจสอบ
›› ตรวจสอบการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างแต่ละช่วงเวลา
›› ตรวจสอบติดตามแผนการจัดกำลังคนของผู้รับจ้าง
›› ติดตามแผนการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
›› ติดตามแผนงานการนำวัสดุที่เจ้าของจัดซื้อเข้าใน หน่วยงาน

2.4 การควบคุมงบประมาณ

  ›› จัดทำแผนการจ่ายเงินของโครงการ
›› ประเมินราคางานก่อสร้างเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
›› ตรวจสอบเอกสารงานเปลี่ยนแปลงของผู้รับจ้าง
›› เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานก่อสร้าง เพื่อปรับลดงบประมาณ
›› จัดให้มีการประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารการประชุม

Part 3. การให้บริการประสานงานหลังการส่งมอบงาน

  ›› ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงาน หนังสือรับประกันผลงาน
›› ประสานงานเพื่อตรวจสอบตามระยะเวลารับประกันผลงาน 6,12 เดือน
›› จัดส่งคู่มือการใช้งาน และการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลา
›› ติดตามตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษา
›› การคืนเงินประกันผลงาน

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

© 2017-2022 ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง.com All Rights Reserved.
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง