ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบในสาขา วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ในด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรโยธา สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาลที่มีประสบการณ์ และมีผลงาน ในการเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การออกแบบ มากกว่า 50 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอเรียนให้ท่านทราบว่านโยบายของบริษัทฯในการให้บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง เราจะยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประโยชน์ของโครงการเป็นหลัก

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

© 2017-2022 ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง.com All Rights Reserved.
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง